Giá trị cốt lõi

Thấu hiểu những mong muốn chính đáng và mang sự tin cậy tới khách hàng, người lao động, cổ đông và cộng đồng.

Tạo dựng những giá trị bền vững bằng sự nhiệt thành, trung thực, chính xác và đạo đức kinh doanh.

Tin tưởng và tộn trọng lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực để hướng tới thành công.

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn