Sứ mệnh

Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ; Áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ và khoa học quản lý vào hoạt động của Công ty, để tạo ra các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Đảm bảo lợi ích thiết thực cho khách hàng, người lao động, cổ đông và cộng đồng.

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn