Thông báo

Công văn số 4008/VSD-ĐK.NV về việc hủy danh sách người sở hữu CK thực hiện quyền
11/05/2020

Công văn số 4008/VSD-ĐK.NV về việc hủy danh sách người sở hữu CK thực hiện quyền

Xem thêm
Thông báo số 207/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
04/05/2020

Thông báo số 207/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem thêm
Nghị quyết số 076/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019
21/04/2020

Nghị quyết số 076/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Xem thêm
Công văn số 250/CV-ĐKKD về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
16/04/2020

Công văn số 250/CV-ĐKKD về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Xem thêm
Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT
31/03/2020

Nghị quyết số 63/NQ-HDQT

Xem thêm
Nghị quyết số 48/NQ-TGĐ về Hội nghị công tác truyền thông Tập đoàn Vinacontrol
05/03/2020

Nghị quyết số 48/NQ-TGĐ về Hội nghị công tác truyền thông Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
Công văn số 1043/UBCK-GSĐC về việc gia hạn công bố BCTC của VNC
25/02/2020

Công văn số 1043/UBCK-GSĐC về việc gia hạn công bố BCTC của VNC

Xem thêm
Thông báo số 51/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
12/02/2020

Thông báo số 51/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem thêm
Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT
09/02/2020

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT

Xem thêm
Báo cáo quản trị năm 2019
20/01/2020

Báo cáo quản trị năm 2019

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn