Tập đoàn Vinacontrol tiếp tục được chỉ định thực hiện thử nghiệm phân bón phục vụ Quản lý Nhà nước

Ngày 6/2/2018, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-BVTV-KH về việc chỉ định Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón, với Mã số LAS – NN 43.

Theo đó, Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 của Vinacontrol sẽ phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật tiến hành thử nghiệm phân bón nhằm phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu; Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật xây dựng và phát triển phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng phân bón khi được yêu cầu.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Vinacontrol có 02 đơn vị được ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu và 03 phòng thử nghiệm được chỉ định là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón.

Chi tiết xem thêm tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn