Thư cảm ơn từ chương trình Vinacontrol - Sin Suối Hồ 2020: Lan tỏa yêu thương

th_cm_n_cttn_800

Báo cáo Tổng kết Chương trình từ thiện Vinacontrol - Sin Suối Hồ 2020:Lan tỏa yêu thương xem tại đây.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn