Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông:

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 - xem tại đây

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn